Bezpieczne zakupy

Zweryfikowani sprzedawcy i 8 lat doświadczenia

Bezpieczne zakupy

Zdrowie w jednym miejscu

Marketplace z 130 000 produktami dla zdrowia

Marketplace

Rabaty dla stałych Klientów

dla posiadaczy konta regularne zniżki

Rabaty

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W MEDME.PL
OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 3.06.2019

§ 1
DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady sprzedaży Towarów w Sklepie typu marketplace. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dostawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w granicach wykonywanej przez siebie zawodowej działalności gospodarczej oferuje Towary w ramach funkcjonowania Sklepu;
 2. Medme – "PHARMA PARTNER" sp. z o.o., ul. Pojezierska 90A, 91-341 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr 0000321925, REGON: 100621621, NIP: 9471975869, kapitał zakładowy w wysokości 2.500.000 zł;
 3. Marketplace/Sklep – internetowa platforma zakupowa o charakterze otwartym, służąca prezentacji, promocji i reklamie Towarów oferowanych przez Dostawców w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, działająca w ramach serwisu internetowego medme.pl;
 4. Regulamin - niniejszy regulamin;
 5. Klient – użytkownik Internetu korzystający ze Sklepu, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, nabywająca w Sklepie Towary w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub nabywająca Towary jako konsument;
 6. Towar – produkt prezentowany w Sklepie i oferowany przez Dostawcę współpracującego z Medme;

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z platformy zakupowej Marketplace prowadzonej przez Medme.
 2. Medme zastrzega sobie prawo do określenia szczegółowych zasad oraz zakresu świadczenia poszczególnych usług w odrębnych regulaminach.
 3. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Medme oraz w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie. Użytkownicy którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z platformy zakupowej Marketplace ani żądać jakichkolwiek świadczeń.
 5. Regulamin korzystania z Marketplace jest dostępny dla wszystkich użytkowników Serwisu pod adresem internetowym www.medme.pl/market/regulamin.

§ 3
Warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  2. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Sklepu,
  3. aktywne konto poczty e-mail.
 2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  1. w przypadku korespondencji mailowej - aktywne konto poczty e-mail,
  2. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 3. Zakres usług świadczonych przez Medme nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Dostawcą, a Klientem. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4
Ogólne warunki korzystania z platformy zakupowej Marketplace

 1. Korzystanie przez Klientów z platformy zakupowej Marketplace ma charakter nieodpłatny.
 2. Medme nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Klientów w Sklepie. Medme poprzez platformę zakupową Marketplace prezentuje oraz informuje o Towarach dostępnych u Dostawców współpracujących z Medme w ramach platformy zakupowej Marketplace.
 3. Medme nie odpowiada za opisy, dane techniczne oraz specyfikacje produktów zamieszczone Sklepie. Informacje te nie są ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 4. Informacje dotyczące cen oraz opisy Towarów pochodzą od Dostawców.
 5. Medme dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące cen i dostępności prezentowane na platformie zakupowej Marketplace były przedstawiane przez Dostawców zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W ramach oferty zamieszczonej przez Dostawcę w Sklepie każdorazowo uwidoczniona jest dostępność Towarów oraz przewidywany czas jego dostawy do Klienta.
 6. Transakcja pomiędzy Klientem, a Dostawcą odbywa się na warunkach określonych przez Dostawcę. Medme nie odpowiada za dostawę Towaru oraz przebieg transakcji.
 7. Medme nie odpowiada:
  1. za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym w Sklepie przez Klienta,
  2. z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży,
  3. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Dostawcę,
  4. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez Sklepy Internetowe.
 8. W przypadku niedostępności Towaru lub innych przeszkód występujących po stronie Dostawcy, Dostawca będzie indywidualnie kontaktował się z Kupującym. Dostawca każdorazowo po zawarciu umowy sprzedaży Towaru z Klientem ma obowiązek poinformować go o szczegółach dostawy.
 9. Autorskie prawa majątkowe do elementów platformy zakupowej Marketplace , w tym do logotypów, treści, a także do układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone na platformie zakupowej Marketplace, przysługują Medme.
 10. Klient nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, reprodukowania lub modyfikowania jakichkolwiek treści, w tym danych umieszczonych w Sklepie.

§ 5
Rejestracja

 1. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu bez dokonywania rejestracji.
 2. Klienci mają możliwość dokonania rejestracji w Sklepie za pomocą narzędzi dostępnych w Sklepie oraz logowania się w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas rejestracji.

§ 6
Ochrona prywatności

 1. Dane osobowe Klientów przetwarzane są z zachowaniem wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016), ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).
 2. Wobec Klienta, który zarejestrował się w Sklepie, zostaje spełniony obowiązek informacyjny zgodnie z zapisami klauzuli informacyjnej znajdującej się na stronie https://www.medme.pl/sklep/
 3. Dane zgromadzone automatycznie nie mogą być zmodyfikowane ani też usunięte (np. IP logowania, dane badawcze aktywności użytkowników w Sklepie).
 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Medme. Jako administrator danych osobowych zebranych poprzez strony internetowe Sklepu jest uprawniony do powierzenia tych danych, w drodze umowy, innym podmiotom celem realizacji usługi oferowanej przez Sklep – Administratora danych osobowych.
 5. Dane osobowe Klientów Sklepu mogą być przetwarzane, za ich zgodą, w prawnie usprawiedliwionych celach, w tym w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej.
 6. Sklep nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom bez zgody Klienta.
 7. Przetwarzane przez Sklep dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

§ 7
Zasady dotyczące technicznych przerw w działaniu Marketplace

 1. Medme dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu. W przypadku wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem, Medme podejmie działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Klientów.
 2. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Klientów utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcjonalności Sklepu.

§ 8
Zawarcie umowy z Dostawcą

 1. Medme nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Klientami, a Dostawcami i nie gwarantuje, że Dostawcy oraz Klienci są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.
 2. Potwierdzenie zawarcia umowy przez Dostawcę odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Dostawca zobowiązany jest zapewnić przynajmniej jedną formę dostawy zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przez co rozumie się zarówno korzystanie z usług publicznego operatora pocztowego, jak i innych operatorów, w tym również firm kurierskich.
 4. Dostawca zobowiązany jest podać możliwy sposób dostawy Towaru oraz prawdziwe i całkowite koszty dostawy, jakie poniesie Klient.
 5. Dostawca zobowiązany jest podać czas dostawy zamówienia dotyczący zarówno realizacji zamówienia przez Dostawcę, jak i czas dostawy przewidywany przez operatora pocztowego lub firmę kurierską.
 6. Dostawca zobowiązany jest do poinformowania Klienta o wysyłce zamówienia za pośrednictwem korespondencji elektronicznej. Sposób przekazania informacji określony w zdaniu poprzednim nie wyklucza możliwości przekazania jej również za pośrednictwem innego środka komunikacji na odległość. Informacja powinna zawierać nazwę przewoźnika oraz kontakt do przewoźnika lub dostawcy w celu umożliwienia kontaktu Klienta.
 7. Dostawca zobowiązany jest zapewnić Klientom z terenu Unii Europejskiej możliwość złożenia zamówienia i umożliwić jego odbiór.
 8. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Dostawca zobowiązany jest zapewnić klientom przynajmniej jedną formę dostawy z płatnością przy odbiorze.
 9. Klient, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Towar w ciągu 24h, chyba że strony umowy ustaliły inaczej.
 10. Medme nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Dostawców oraz Klientów w ramach Sklepu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Dostawców, Klientów oraz osoby trzecie. Medme w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Sklepu, zdolność Dostawców do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Dostawców.

§ 9
Płatność

 1. Płatność w ramach sklepu dokonywana przez Klientów odbywać się będzie za pośrednictwem BLUE MEDIA S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000320590, nr NIP: 585-13-51-185, REGON: 191781561, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 zł.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznej lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Medme zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Medme powiadomi Klientów przed wejściem zmian w życie w Sklepie.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Medme, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia ogłoszenia o zmianach na stronach Sklepu.
 3. Postanowienia odrębnych regulaminów określających zasady oraz zakres świadczenia poszczególnych Usług stanowią regulacje szczególne względem regulacji ujętych w Regulaminie, o ile nie postanowiono inaczej.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Wszelkie spory pomiędzy Medme, a Klientem rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny dla siedziby Medme.
 6. Klient może kontaktować się z Medme w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
  1. pisemnej na adres: [Medme.pl, Pharma Partner Sp. z o.o., Zbąszyńska 91-342 Łódź],
  2. elektronicznej: [kontakt@medme.pl]
 7. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Klient występuje w Sklepie (login), numer zamówienia, nazwa produktu, którego dotyczy, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.
 8. Medme przekaże reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy Reklamacja nie zawiera informacji koniecznych do jej rozpatrzenia, Medme zwróci się do składającego Reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej Reklamacji.
 9. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dostawca może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Klienta, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.
Pobierz regulamin serwisu